Union Francophone des Huissiers de Justice Français Nederlands
Se connecter DEVENIR MEMBRE

Berekening van beslagbaar gedeelte

Beslag op loon (art. 1409 § 1 Ger. Wb.)

U bent werkgever en wenst te berekenen hoeveel van het loon van uw werknemer moet worden ingehouden ten gevolge van een loonbeslag of overdracht; u bent werknemer en wenst te weten hoeveel er overblijft van uw loon ten gevolge van een beslag of een overdracht. Voer twee gegevens in (het nettobedrag van het loon en het aantal kinderen ten laste) en u krijgt het antwoord op uw vraag. Opgelet, er wordt geen rekening gehouden met de berekeningen in het kader van verschuldigde sommen wegens onderhoudsbijdrage of alimentatie waarvoor er geen enkele beperking is.

1. WAT IS EEN DERDENBESLAG? Het derdenbeslag is een procedure die betrekking heeft op een zaak (meubels of geld) die zich bevindt in handen van een andere persoon dan de schuldenaar. Het meest courante is het beslag op inkomsten uit arbeid (werkgever, vakantiegeld, enz.). Het bestaat uit drie afzonderlijke akten: het eigenlijke beslag waarmee de derde-beslagene (vaak de werkgever van de schuldenaar) wordt verwittigd door een proces-verbaal dat hem wordt betekend (overhandigd) door een gerechtsdeurwaarder dat vanaf de dag van het beslag, hij de gelden (of het goed) niet langer mag overhandigen aan de schuldenaar. De aanzegging, waarmee de gerechtsdeurwaarder zich binnen de 8 dagen na het beslag naar de schuldenaar begeeft, om hem te informeren over het derdenbeslag. De tegenaanzegging die bestaat uit een aangetekende zending die door de gerechtsdeurwaarder aan de derde-beslagene wordt gestuurd en krachtens dewelke hij deze laatste, ten vroegste 2 dagen na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen vanaf de aanzegging van het beslag, laat weten dat de schuldenaar geen verzet heeft aangetekend tegen de procedure en dat hij de ingehouden gelden nu moet overmaken aan de gerechtsdeurwaarder.

2. WAT VERSTAAT MEN ONDER INKOMSTEN UIT ARBEID? Het gaat om sommen die worden betaald in uitvoering van een arbeidsovereenkomst, stageovereenkomst, een wettelijk of reglementair statuut, een abonnement evenals sommen die betaald worden aan personen die, zonder een arbeidsovereenkomst, tegen vergoeding arbeidsprestaties uitvoeren onder het toezicht van een andere persoon.

3. KAN TIJDENS EEN BESLAG BIJ DE WERKGEVER BESLAG WORDEN GELEGD OP HET VOLLEDIGE LOON? In geval van loonbeslag, wordt een deel van het loon beschermd; dit is wat men « de onbeslagbare quotiteit » noemt. Deze onbeslagbare quotiteit wordt elk jaar geïndexeerd door Koninklijk besluit. Deze indexering wordt toegepast op elk voorgaand of nieuw derdenbeslag. Indien de schuldvordering echter betrekking heeft op een onderhoudsvordering (alimentatie verschuldigd aan de echtgenoot, onderhoudsbijdrage voor de kinderen, enz.) kan het loon volledig in beslag genomen worden.

4. WORDEN DEZE QUOTITEITEN VERMEERDERD WANNEER DE SCHULDENAAR KINDEREN TEN LASTE HEEFT? Ja. Bij de aanzegging wordt een formulier gevoegd dat de schuldenaar toelaat om te verklaren of hij kinderen ten laste heeft en om bijgevolg de beslagbare quotiteit van zijn inkomsten te verhogen. Het bedrag per kind ten laste wordt eveneens elk jaar geïndexeerd door Koninklijk besluit (zie hieronder in de berekeningstool).

5. WELK VERHAAL IS MOGELIJK? Indien de schuldenaar meent dat het derdenbeslag niet gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld omdat hij de schuld integraal betaald heeft of meent dat niet voldaan is aan de voorwaarden, kan hij verzet aantekenen voor de beslagrechter. Verhaal wordt niet lichtzinnig ingesteld en het is zeer wenselijk om een advocaat te raadplegen. Men moet eveneens opmerken dat de rechter geen betalingsfaciliteiten zal kunnen toekennen. Het verzet wordt aangetekend door een dagvaarding, binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de aanzegging aan de schuldenaar. Eenmaal het verzet werd ingediend, zal de derde-beslagene, ondanks alles, gehouden zijn om over te gaan tot de inhoudingen. Hij zal de gelden niet kunnen betalen aan de schuldeiser, noch aan de beslagen schuldenaar, en zal de geblokkeerde sommen moeten bewaren tot het einde van de verzetsprocedure. Indien de schuldenaar geen verzet aantekent, maakt de derde-beslagene de ingehouden sommen ten vroegste 2 dagen na het verstrijken van de termijn om verhaal in te stellen over, en dit op verzoek van de gerechtsdeurwaarder (verzoek genaamd « tegenaanzegging »).

6. WIE GAAT OVER TOT DE BEREKENING VAN DE BESLAGBARE QUOTITEIT? De derde-beslagene (de werkgever) moet overgaan tot de berekening, waarbij de gerechtsdeurwaarder deze berekeningen kan controleren. In het algemeen worden de berekeningen uitgevoerd door het sociaal secretariaat van de werkgever, dat ervaring heeft met dit soort oefening.

7. EEN BESLAG WORDT GELEGD VOOR DE BETALING VAN EEN SOM VAN 500 € EN DE WERKGEVER HOUDT MEER IN, IS DAT NORMAAL? Ja. Indien het derdenbeslag wordt gelegd door een schuldeiser, is het uiteindelijk gemeenschappelijk voor alle andere schuldeisers. De gerechtsdeurwaarder die het derdenbeslag heeft gelegd, heeft de verplichting om alle gekende schuldeisers in het bestand van beslagberichten en alle potentiele schuldeisers van de staat (belastingen, btw, sociale kassen, enz.) te ondervragen en hun betaling te organiseren via een verdelingsprocedure. Elke andere schuldeiser kan zich eveneens kenbaar maken bij de gerechtsdeurwaarder. Men heeft het over een collectieve roeping van het beslag: de procedure wordt ingeleid op verzoek van EEN schuldeiser maar komt IEDEREEN toe, met inachtneming van de voorrechten van elk van hen. Een schuldeiser komt echter voor alle andere, namelijk de onderhoudsgerechtigde (alimentatie, onderhoudsbijdrage, enz.).

8. EN WAT ALS HET NIET GAAT OM EEN BESLAG MAAR EEN OVERDRACHT? Het gaat in dat geval om een ander juridisch mechanisme dat toelaat om dezelfde bedragen te ontvangen indien de schuldenaar in gebreke blijft, zonder te moeten delen met de andere schuldeisers. Deze procedure is daarentegen gebaseerd op een vrijwillige overdracht van de schuldenaar (bijvoorbeeld bij de ondertekening van een banklening) in het exclusieve voordeel van zijn schuldeiser. Wanneer meerdere overdrachten worden uitgevoerd, moet één regel in acht worden genomen: wie het eerst komt, het eerst maalt!

9. EN INDIEN ER MEERDERE BRONNEN VAN INKOMSTEN ZIJN? Het gebeurt vaak dat een persoon meerdere inkomsten heeft (meerdere werkgevers) of een aanvulling ontvangt onder de vorm van een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering of uitkering betaald door een Sociaal Bestaansfonds, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bijvoorbeeld). In dit geval worden de bedragen gecumuleerd met het loon en worden de inkomensschijven en -plafonds toegepast op dit gecumuleerd inkomen.

10. HOE WEET IK HOEVEEL ZAL WORDEN INGEHOUDEN OP EEN LOON? De berekeningstool hieronder laat u toe om de beslagbare en onbeslagbare quotiteiten te berekenen.
Loon :
Kind(eren) ten laste
Drempels 
00.00
00.00
00.00
00.00
Totaal0.00
Kind(eren) ten laste  
0
Beslagbare gedeelte 0.00 - 0
= 0.00
A verser à l’intéressé 0.00 - 0
= 0.00

Beslag op vervangingsinkomen (art. 1409 § 1 bis Ger.Wb.)

U betaalt sociale uitkeringen en wenst te berekenen hoeveel moet worden ingehouden op de uitkering die u toekent ingevolge een beslag of een overdracht; u ontvangt een sociale uitkering en wenst te weten hoeveel er van uw uitkering overblijft na een beslag of overdracht. Voer twee gegevens in (het nettobedrag van de uitkering en het aantal kinderen ten laste) en u krijgt het antwoord op uw vraag. Opgelet, er wordt geen rekening gehouden met de berekeningen in het kader van verschuldigde sommen wegens onderhoudsbijdrage of alimentatie waarvoor er geen enkele beperking is.

1. WAT IS EEN VERVANGINGSINKOMEN? Dit is een som die wordt ontvangen als vervanging van een inkomen, zonder tegenprestatie (arbeidsprestatie). De meest frequente vervangingsinkomens zijn: de werkloosheidsuitkering of uitkering betaald door een Sociaal Bestaansfonds, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

2. WAARIN VERSCHILT EEN BESLAG OP EEN VERVANGINGSINKOMEN VAN EEN BESLAG OP INKOMSTEN? Alle hierboven vermelde regels zijn van toepassing. Het verschil is de berekeningswijze van de beslagbare quotiteit, aangezien de schijven anders zijn.

3. HOE WEET IK HOEVEEL ZAL WORDEN INGEHOUDEN OP EEN VERVANGINGSINKOMEN? De berekeningstool hieronder laat u toe om de beslagbare en onbeslagbare quotiteiten te berekenen.
Vervangingsinkomen :
Kind(eren) ten laste