Union Francophone des Huissiers de Justice Français Nederlands
Se connecter DEVENIR MEMBRE

Beslag onder derden

FAQ > BESLAG ONDER DERDEN

1. WAT IS EEN BESLAG ONDER DERDEN?

Het beslag onder derden is de inbeslagname van een zaak (meubilair of gelden) die toebehoort aan de schuldenaar, maar die in handen is van een andere persoon.
De meest voorkomende zijn het beslag onder derden op het arbeidsinkomen (werkgever, jaarlijkse vakantiegeld, enz.) en op bankrekeningen.
De derde (werkgever, enz.) wordt op de hoogte gebracht door middel van een proces-verbaal van beslag onder derden dat hem wordt betekend (overhandigd) door een gerechtsdeurwaarder. Vanaf deze overhandiging kan de derde het voorwerp van het beslag niet meer aan de schuldenaar overhandigen; hij is verplicht het te bewaren.

Binnen de 8 dagen gaat de gerechtsdeurwaarder dan naar de schuldenaar om hem op de hoogte te brengen van het beslag (we spreken van de aanzegging van het beslag).
In geval van een uitvoerend beslag onder derden, wordt de aanzegging aan de schuldenaar nog gevolgd door een tegenaanzegging aan de derde-beslagene.

2. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN EN EEN UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN?

Het bewarend derdenbeslag is een bewarende maatregel waarbij de zaak (roerende goederen of gelden) geblokkeerd blijft in de handen van de derde in afwachting dat er een overeenkomst tussen de partijen is gesloten of dat er een gerechtelijke beslissing werd geveld. Het bewarend beslag onder derden wordt over het algemeen uitgevoerd op basis van onbetaalde facturen, een speciale machtiging van de beslagrechter of een vonnis waarvoor geen voorlopige tenuitvoerlegging is verleend.

Het uitvoerend beslag onder derden daarentegen, is een beslag op basis van een executoriale titel. Het gaat dus om een uitvoeringsmaatregel. Bijgevolg, zodra de derde-beslagene door de gerechtsdeurwaarder hiertoe wordt uitgenodigd, zal hij de in beslag genomen zaak (roerend goed of gelden) aan de gerechtsdeurwaarder moeten overmaken. De gerechtsdeurwaarder zal vervolgens een procedure organiseren voor de verdeling van de verkregen gelden (indien nodig na de verkoop van het overhandigde roerend goed).

3. WAT KAN ER IN BESLAG WORDEN GENOMEN EN VAN WIE?

Elk geldbedrag dat toebehoort aan de schuldenaar en dat in handen is van een derde partij kan in beslag worden genomen. Hetzelfde geldt voor eventuele persoonlijke bezittingen, zoals aandelen, obligaties of roerende zaken, die bijvoorbeeld in bewaring werden gegeven.

De wet voorziet echter in drie specifieke beschermingsmaatregelen die tot doel hebben de inbeslagname enigszins te beperken. Dit zijn inkomsten uit werk, vervangingsvergoedingen of wanneer deze inkomsten en vergoedingen worden overgemaakt naar de rekening-courant van de schuldenaar; in deze drie gevallen is niet alles vatbaar voor beslag, maar is een deel ervan beschermd; dit is het niet voor beslag vatbaar gedeelte (onbeslagbaar deel).

In geval van beslag op het salaris of het vervangingsinkomen, kan u de pagina https://ufhj.be/nl/calcul-de-quotite-saisissable/ raadplegen, om het niet voor beslag vatbaar gedeelte te berekenen.

Dit onbeslagbaar gedeelte wordt elk jaar bij Koninklijk Besluit geïndexeerd en deze indexering wordt toegepast op alle voorgaande of nieuwe beslagen. Dit gedeelte wordt verhoogd in het geval van een kind ten laste.

Anderzijds kan, indien de vordering een alimentatiekarakter heeft (alimentatie, alimentatiebijdrage, enz.), het volledige salaris in beslag worden genomen.

De derde beslagen partij kan de werkgever zijn, een klant, een bank, een familielid, een notaris, een openbaar orgaan; in feite elke derde partij en er is geen enkele beperking.

4. WAT VERSTAAT MEN ONDER LOON ?

Het gaat om bedragen die worden betaald ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een wettelijk of bestuursrechtelijk statuut, een abonnement, alsmede om bedragen die worden betaald aan personen die, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, onder het gezag van een andere persoon werken.

5. WAT VERSTAAT MEN ONDER VERVANGINGSINKOMEN ?

Werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen die door een Fonds voor Bestaansbescherming, Arbeidsongeschiktheid, worden betaald, zijn bedragen die worden ontvangen ter vervanging van het inkomen, zonder enige tegenprestatie (arbeidsprestatie).

6. WORDT HET NIET VOOR BESLAG VATBAAR GEDEELTE VERHOOGD WANNEER DE SCHULDENAAR KINDEREN TEN LASTE HEEFT?

Ja, wanneer een persoon van wie het voor beslag vatbaar gedeelte inkomen in beslag wordt genomen een of meer kinderen ten laste heeft, wordt het beslagbare gedeelte verminderd met 50 €, geïndexeerd, per ten laste komend kind. Bij de aanzegging van het derdenbeslag aan de schuldenaar, wordt een formulier gevoegd waarmee hij kan aangeven of hij kinderen ten laste heeft. Op deze manier wordt het niet voor beslag vatbare deel van zijn inkomstenbron vergroot. Een modelformulier is beschikbaar via volgende link : https://ufhj.be/modeleenfantacharge2020nl/.

7. WIE BEREKENT HET BESLAGBARE GEDEELTE INDIEN HET DERDENBESLAG EEN INKOMEN OF EEN VERVANGINGSINKOMEN BETREFT ?

Het is aan de derde-beslagene (de werkgever of de betalingsinstelling) om de berekening uit te voeren. De gerechtsdeurwaarder kan deze berekeningen eveneens controleren. Meestal worden de berekeningen uitgevoerd door het sociaal secretariaat van de werkgever, dat met dit procedé vertrouwd is.

8. WELKE METHODE WORDT GEBRUIKT VOOR DE BEREKENING VAN HET BESLAGBAAR GEDEELTE INDIEN HET BESLAG BETREKKING HEEFT OP EEN INKOMEN, EEN VERVANGINGSINKOMEN OF EEN TOTAAL ONBESLAGBAAR BEDRAG DAT OP EEN BANKREKENING IS GESTORT ?

In dit geval is het aan de derde-beslagene (de bank) om de gerechtsdeurwaarder te informeren over de bedragen die zijn gecrediteerd op de zichtrekening met de codes A (inkomsten), B (vervangingsvergoeding) of C (schadeloosstellingen, vergoedingen en terugbetalingen die uitdrukkelijk worden vermeld in artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek). Het is de gerechtsdeurwaarder die het beslagbaar gedeelte op deze bedragen dient te berekenen en deze berekening binnen de 8 dagen na de verklaring van de derde-beslagene per aangetekende brief aan de derde-beslagene en de beslagen schuldenaar dient mee te delen.

Bij ontvangst van de berekening en in overeenstemming daarmee geeft de bank de onbeslagbare gelden vrij ten gunste van de beslagen schuldenaar en stort zij het saldo door aan de gerechtsdeurwaarder.

9. VANAF WANNEER ZAL DE DERDE-BESLAGENE HET GELD AAN DE GERECHTSDEURWAARDER BETALEN?

Indien het gaat om een uitvoerend beslag onder derden en de schuldenaar tekent geen verzet aan, dan zal de derde-beslagene de ingehouden bedragen ten vroegste 2 dagen na het verstrijken van de beroepstermijn (15 dagen) aan de gerechtsdeurwaarder op diens verzoek dienen over te maken. De derde-beslagene zal hiervoor, via de tegenaanzegging per post aan hem overgemaakt, een kopij van de aan de schuldenaar betekende aanzegging van het derdenbeslag van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder ontvangen. De derde-beslagene kan zich vanaf het moment van het beslag enkel nog wettelijk ontdoen in handen van de gerechtsdeurwaarder van de gelden of de roerende goederen van de schuldenaar waarover hij beschikt. Als hij toch aan de schuldenaar of rechtstreeks aan de schuldeiser betaalt, stelt hij zich bloot aan een procedure die tegen hem kan worden ingesteld en riskeert hij een tweede keer te moeten betalen, of zelfs veroordeeld te worden tot het betalen van de volledige schuld in de plaats van de schuldenaar!

In het geval van een bewarend beslag zal de derde-beslagene de geblokkeerde bedragen moeten inhouden totdat de schuldeiser een gerechtelijke beslissing heeft bekomen die hem in staat stelt zijn bewarend beslag om te zetten in een uitvoerend beslag. De derde-beslagene dient het geld dan aan hem over te maken van zodra hij hiertoe wordt uitgenodigd door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder.

10. ER IS BESLAG GELEGD VOOR EEN BEDRAG VAN 500 € EN DE DERDE-BESLAGENE HOUDT VEEL MEER IN DAN DAT. IS DIT NORMAAL?

Ja. Het beslag is een procedure die gemeen is aan alle schuldeisers. De gerechtsdeurwaarder die het beslag heeft gelegd, zal dus alle schuldeisers die gekend zijn in het centraal bestand van beslagberichten en alle potentiële overheidsschuldeisers (bijdragen, btw, sociale zekerheidskassen, enz.) moeten ondervragen. Hij zal vervolgens de betaling van al deze schuldeisers moeten organiseren via de procedure van een evenredige verdeling. Elke andere schuldeiser kan zich ook kenbaar maken aan de gerechtsdeurwaarder en deze zal hiermee rekening moeten houden.

Eén schuldeiser profiteert van een superprivilege en gaat dus voor alle anderen schuldeisers : het gaat hier om de alimentatiegerechtigde schuldeiser (alimentatie, alimentatiebijdrage, enz.).

We noteren hier eveneens dat niets de schuldenaar ervan weerhoudt om vrijwillige betalingen te doen aan één of andere schuldeiser van zijn keuze. Inderdaad, door het betalen van de kleine schuldvorderingen, daalt het aantal schuldeisers die in de procedure van evenredige verdeling dienen te worden betrokken en daarmee zullen ook de kosten van deze procedure gedrukt worden.

Pas wanneer alle schuldeisers volledig zijn betaald door middel van een of meerdere opeenvolgende verdelingsprocedures, of vrijwillige betalingen door de beslagen schuldenaar, zal de gerechtsdeurwaarder handlichting geven van het derdenbeslag.

11. ZIJN MEERDERE DERDE-BESLAGEN DOOR DEZELFDE SCHULDEISER MOGELIJK?

Het is mogelijk dat iemand meerdere bronnen van inkomsten ontvangt (meerdere werkgevers) of dat hij een aanvulling krijgt in de vorm van een vervangende uitkering (werkloosheidsuitkeringen of uitkeringen van een Bestaansbeschermingsfonds, vergoeding voor arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld). In dit geval legt de gerechtsdeurwaarder vaak meerdere derde-beslagen lastens dezelfde schuldenaar. De bedragen van deze diverse inkomsten worden in dit geval gecumuleerd en de wettelijke schijven en plafonds zijn op dit samengestelde bedrag van toepassing.

Er kan ook sprake zijn van een gelijktijdig beslag op verschillende inkomsten-en geldbronnen (de werkgever, een bankrekening, huurgelden, de opbrengst van een verkoop van een gebouw, etc.) of van opeenvolgende derde-beslagen. Zolang de schuld niet is betaald, behoudt de schuldeiser het recht om elke door hem nuttig geachte executie uit te voeren, onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

12. WAT ZIJN DE BEROEPEN TEGEN EEN BESLAGLEGGING?

Indien de beslagen partij van mening is dat het beslag niet gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld omdat zij de schuld volledig heeft betaald of omdat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan zij verzet aantekenen bij de beslagrechter die bevoegd is volgens haar woonplaats of statutaire zetel.

Een rechtsmiddel wordt niet lichtzinnig ingesteld en het is zeer wenselijk om een advocaat te raadplegen. Ook moet worden opgemerkt dat de rechter geen betalingsfaciliteiten zal kunnen verlenen, behalve wanneer het beslag plaatsheeft krachtens een andere authentieke akte dan een vonnis. In dit geval moet de aanvraag tot het verkrijgen van uitstel, op straffe van verval gedaan worden binnen vijftien dagen te rekenen van het bevel of, indien er geen reden tot bevel was, van de betekening van de eerste akte van beslag aan de schuldenaar.

In het geval van een bewarend beslag, wordt het verzet ingediend door middel van een dagvaarding binnen de volgende termijnen, afhankelijk van de situatie:

Op basis van een beschikking Ingesteld binnen een maand na de datum van aanzegging aan de schuldenaar
Op basis van een vonnis ten grond Geen termijn voorgeschreve
Op basis van een private tite Geen termijn voorgeschreve

In geval van uitvoerend beslag onder derden, dient het verzet te worden ingesteld door middel van een dagvaarding binnen een termijn van vijftien dagen na de aanzegging.
Zodra het verzet is ingesteld, dient de beslagene niettemin de inhoudingen te doen en zal hij de ingehouden gelden gedurende de gehele procedure moet behouden.

13. WETTELIJKE BASIS?

De artikelen 633, 1033, 1034, 1333, 1334, 1386 tot en met 1389, 1395, 1396, 1408 tot en met 1412, 1420, 1445 tot en met 1460, 1494 tot en met 1498, 1539 tot en met 1544 en 1627 tot en met 1635 van het Gerechtelijk Wetboek.
U kunt ze raadplegen op het volgende adres: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1967101005&table_name=loi